تبلیغات
* فــارســی نـــه ، پــــارســــی * - بررسی و تحلیل حلقه های کنترلی بویلر HRSG نیروگاه سیکل ترکیبی
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

* فــارســی نـــه ، پــــارســــی *
 
خلیج فارس نه ، خلیج پارس
free counters
ملت های خوشبخت تاریخ ندارند

 
تذکر : میدانید که پارامتر های ( KP , Ti , Td) برای کنترل PID اصلی در مد سه المانی و کنترلر PID در تک المانی یکسان نخواهد بود . بنابر این کنترلر PID اختلاف،برای اهداف فوق در نظر گرفته خواهد شد.

کنترل جریان آب کندانیست به دی اریتور :

این حلقه جریان ورودی آب کندانیست به دی اریتور را معادل با جریان خروجی از دی اریتور حفظ میکند، هنگامی سطح کندانیست در دی اریتور ثابت نگهداشته میشود که بیشتر یک رنج نامحدود بخار خواسته میشود ( در خواست آب تغذیه IP , HP )

شرح کنترل:

وقتی که جریان آب تغذیه IP/HP افزایش می یابد سطح آب تانک در دی اریتور کاهش می یابد و بر عکس
سه ترانسمیتر (HAD10CLOO1/CL002/CLOO3 ) سطح تانک دی اریتور را اندازه گیری میکند . سیگنال های باینری برای تولید آلارم ها استفاده میشود .( H وL بر اساس( Setting List )سه سیگنال سطح بطور جداکانه عمل میکند . 2 از 3 سیگنال عمل کننده،سه سیگنال سطح بشرح زیر بکار برده میشود .
(1 سه سیگنال چک می شود. آیا در رنج هستند (4-20 ma )
(2اگر همه سیگنالها در محدوده هستند، پس مقدار متوسط آنها محاسبه می شود
سیگنال های سطح با مقدار متوسط مقایسه میشود. اگر اختلاف بیشتر از 2% است سیگنال مربوطه رد خواهد شد و سیگنال عمل کننده a/m از سیگنالهای دیگر بکار برده خواهد شد . اگر هر سه سیگنال قابل قبول باشد متوسط آنها محاسبه شده سطح تانک در نظر گرفته میشود( 2از 3 ) که نمایش داده میشود و ثبت میشود .
(3اگر یک سیگنال اختلاف دارد یک آلارم ظاهر خواهد شد و متوسط سیگنالهای دیگر برای سیگنال نتیجه در نظر گرفته میشود .
(4اما اگر دو سیگنال یا بیشتر رد شود سپس حلقه کنترل به حالت دستی رفته و یک آلارم ظاهر خواهد شد .
سیگنال باینری عمل کننده (LSH1 ) برای مرحله لاجیک راه اندازی HRSG ارسال میشود .
دو مد برای کنترل سطح تانک وجود دارد تک المانی و سه المانی
در تک المانی سطح تانک دی اریتور با مقدار Set Point مقایسه شده و سپس سیگنال خطا در کنترلر PID و خروجی کنترلر (4-20ma ) برای تعیین موقعیت موقعیت درست کنترل ولو انتخاب شده برای کنترل مقادیر فرآیند ارسال میشود .
در مد سه المانی سیگنال های جریان آب تغذیه HP و LP ( این سیگنال ها از حلقه های کنترل درام HP و IP گرفته میشود ) جریان آب تغذیه دی اریتور و جریان بخار Pegging در سیستم کنترل سطح تانک دی اریتور سهیم است . کلیه سیگنالهای جریان آب تغذیه HP و IP مانند سیگنال Feed Forward از طریق یک جمع کننده استفاده میشود .
جریان آب تغذیه دی اریتور بوسیله (LAB/0CF001/CF002 ) اندازه گیری میشود و همه سیگنالها بوسیله دمای آب تغذیه دی اریتور ( LAB/0CT001 ) از طریق دو ضرب کننده اختلاف تصحیح میشود سیگنال ارسالی نمایش داده شده و ثبت میشود .
سپس یکی از دو سیگنال عمل کننده از سیگنالهای جریان آب تغذیه استفاده میشود و نتیجه نمایش داده شده و ثبت میشود . در نهایت اولین کنترلر بکار گرفته میشود (کنترلرSlave ) که Set Point مربوطه از خروجی یک جمع کننده می آید که سیگنالهای جریان آب HP و IP و خروجی ها کنترلر اصلی ( کنترلرهای اصلی و Slave از نوع PID هستند) Feed Forward را محاسبه میکنند .
بعلاوه جریان بخار Pegging با سیگنال جریان آب تغذیه جمع میشود . جریان بخار Pegging بوسیله (LBA21CF001 )اندازه گیری میشود و بوسیله فشار و دمای بخار سوپر هیتر IP جبران میشود .(LBA20CP001 ) (نتیجه یکی از دو سیگنال (LBA20CT001/CT002 )از حلقه کنترل سطح درام IP ) سیگنال ارسالی جریان بخارPegging نمایش داده شده و ثبت می شود.دمای آب تغذیه دی اریتور (LAB10CT001) نشان داده شده و ثبت می ود.
توضیح اینکه بخار Pegging فقط هنگامی استفاده می شود که C.T از سوخت مایع استفاده می کند و هیتر آب تغذیه بای پس است .
چند تعریف در مورد مد سه المانی
A ) وقتی جریان آب تغذیه HP وIP به بیشتر از 20% افزایش یابد حلقه به مد سه المانی می رود.
B )وقتی جریان آب تغذیه HPوIP به کمتر از15%کاهش یابد حلقه به مد تک المانی می رود .
(LAB10AAD11/012) و لوله های کنترلی با 100% ظرفیت هستند که یکی از آنها توسط اپراتور انتخاب می شود.
وقتی که خروجی برد Auto/MAN بالای 5% (در ابتدا)است یک فرمان باز شدن به (LAB10AA101) فرستاده می شود.
وقتی که خروجی زیر3%(در ابتدا) است یک فرمان بسته شدن بهA/M MR فرستاده می شود.
مقدار Set Point حالت دستی که توسط اپراتور تنظیم می شود بر اساس دستور العمل تهیه کننده است .مقدار Set Point راه اندازی به صورت اتوماتیک انتخاب می شود و این در حالی است که فشار درام HP کمتر از 53bar است.
یک سوئیچ Bump less برای انتخاب بین مد تک المانی و سه المانی فراهم شده است .
یک سوئیچBump less برای انتخاب set Point برای حالت دستی و راه اندازی فراهم شده است .
یک سوئیچ Bump less برای انتخاب مد بهره برداری دستی / اتوماتیک فراهم شده است.
یک سوئیچ Bump less برای انتخاب CV1 وCV2 فراهم شده است.
تذکر: پارامتر های (KP ,Ti, Td )برای کنترلر اصلی PID از مد سه المانی و کنترلر PID مد تک المانی یکسان نخواهد بود بنابراین کنترلر PID برای اهداف ذکر شده فوق در نظر گرفته شده است.
حلقه كنترل بار:

هدف:
این حلقه بار HRSG را بر اساس بار G.T و سیگنال بار HRSG که از سیستم توضیع بار واحد ارسال می گردد حفظ می کند.

شرح کنترل:
موقعیت دمپر دایورتور بوسیله (HMA20CG001 ) اندازه گیری می شود و سیگنال مربوطه نمایش داده شده و ثبت می شود و با Set Point محاسبه شده یا انتخاب شده بوسیله سیستم کنترل , بر اساس مراحل بعدی مقایسه خواهد شد .
(1 هنگامی که HRSG راه اندازی شد . بسته به حالت راه اندازی ،یک مقدار از پیش تعیین شده انتخاب میشود بر اساس درخواست باز کردن دمپر دایورتر،در این حالت حلقه کنترل از طریق لاجیک مهیا شده SET Point راه اندازی را دنبال میکند .
(2بعد از راه اندازی HRSG , دو امکان درخواست برای HRSG وجود دارد : اول درخواست بهره برداری بار نرمال که 100% خواهد بود و دوم درخواست حرکت برگشت ( Run back ) که بر اساس شروط توربین توسط سازنده توربین تعریف میشود .فرمان بار A/M از طریق لاجیک مهیا شده انتخاب خواهد شد .
(3هنگام توقف HRSG بسته به حالت ،یک مقدار از پیش تعیین شده بر اساس فرمان باز کردن دمپر دایورتر انتخاب خواهد شد. در این حالت حلقه کنترل از طریق لاجیک مهیا شده به Set Point توقف میرود .
(4 وقتی اختلاف دمای بین فلزات بالا و پایین درام از 110سانتی گراد بیشتر شود موقعیت دمپر درایورتر در حالت قبلی قرار میگیرد Set Point انتخاب شده از بلوک محدود کننده عبور خواهد کرد سپس با فرآیند اختلاف مقایسه خواهد شد (موقعیت دمپر دایورتر ) این سیگنال خطا بوسیله کنترلر PID پردازش می شود و سر انجام محرک هیدرولیک دمپر دایورتر (HMA20AA001 ) به موقعیت طراحی شده هدایت میشود .تریپ HRSG حلقه کنترل را به حالت دستی و خروجی را به صفر خواهد فرستاد .یک سوئیچ Bump less برای انتخاب بین مد بهره داری دستی / اتوماتیک فراهم شده است .یک سوئیچ Bump less برای انتخاب Set Point راه اندازی فراهم شده است .
کنترل دمای بخار HP:

این حلقه بخار HP را در مقدار تعیین شده حفظ میکند .به منظور ثابت نگهداشتن دمای خروجی از سوپر هیتر ثانویه وحداقل اختلاف دمای جریان بخار HP ،دمای سوپر هیتر بوسیله کنترل ولو آب اسپری که بین سوپر هیتر اولیه و ثانویه نصب شده است کنترل میشود .

شرح کنترل:

دمای خروجی سوپرهیتر ثانویه بوسیله (LBA30CT001/CT002 ) اندازه گیری میشود. سیگنال مربوطه نمایش داده شده و ثبت میشود. سپس یکی از دو سیگنال عمل کننده استفاده میشود و سیگنال نتیجه برای فرآیند کنترل در نظر گرفته میشود و با Set Point مقایسه شده و بعد از پردازش بوسیله کنترلر PID به کنترلر PID ثانویه ارسال میشود (آلارم های بالا و پایین بر اساس Setting List برای یکی از دو سیگنال خروجی تعریف میشود ) این سیگنال یرای کنترلر PID یک Set Point میباشد که این سیگنال بوسیله (HAH30CT001/CT002) اندازه گیری میشود. سیگنالهای مربوطه نمایش داده شده و ثبت میشود و آلارمهای بالا و پایین بر اساس Setting List تعریف میشود ). جریان بخار سوپر هیتر HP که دمای لوله بخار سوپر هیت اهمیت دارد بصورت سیگنال Feed Forward در نظر گرفته می شود و به سیگنال خروجی کنترلر PID ثانویه افزوده می شود. سیگنال دیگری که اثر بیشتری روی دمای بخار سوپر هیتر M می باشد که بوسیله (LAE10CF001) اندازه گیری می شودو بوسیله دمای آب تغذیه HP (LAB30CT001) تامین می شود پس نمایش داده شده و ثبت می شود و Set Point کنترلرPID سومی از طریق محاسبه خروجی کنترلر جریان بخار HP محاسبه می شود .خروجی آخرین کنترلر برای موقعیت (LAE10AA001) بهField ارسال می شود.
یک سوئیچ Bumpless برای انتخاب بین حالت مد بهره برداری دستی/اتوماتیک فراهم شده است. وقتی خروجی برد Auto/Man بیشتر از 5%(در ابتدا)است یک فرمان باز کردن به(LAE10AA101 )ارسال می شود وقتی که خروجی کمتر از 3%(در ابتدا)باشد یک فرمان بستن به MV A/M , فرستاده خواهد شد.
کنترل دمای آب تغذیه خروجی اکونومایزرHP:

این حلقه جریان ری سیر کوله خروجی اکونومانیرر HPرا حفظ می کند طوری که خروجی آب تغذیه خروجی اکونومایزر HP زیر نقطه اشباع باشد.

شرح كنترل:

دمای اشباع بوسیله یك تابع فشار محاسبه می شود. با توجه به اینكه فشار درام HP تقریبا" معادل فشار خروجی اكونومایزرHP می باشد برای تولید SET POINT كنترلرPID بهFG ارسال می گردد. دمای آب خروجی اكونومایزر HP بوسیله (LAB30CT002 ) اندازه گیری می شود و سیگنال مربوطه نمایش داده می شود و آلارم بر اساس Setting list تعریف می شود. سیگنال خروجی كنترلر PID , TCV را (LAB31AA001 ) در موقعیت طراحی شده محاسبه خواهد كرد.
توجه : فقط هنگامی كه HRSG در حالت سرد راه اندازی می شود این حلقه در مدار خواهد بود. یك سوئیچ bump less جهت انتخاب مد بهره برداری اتوماتیك/ دستی فراهم شده است. وقتی كه خروجی AUTO/MAN از 5% بیشتر شد ( در ابتدا ) یك فرمان باز شدن به LAB31AA101 فرستاده خواهد شد و وقتی كه خروجی كمتر از 3% ( در ابتدا) است یك سیگنال بسته شدن بهA/M MV ارسال خواهد شد.
کنترل دمای آب تغذیه خروجی اکونومایزرIP:

این حلقه جریان ری سیر کوله خروجی اکونومایزرIP را حفظ می کند طوری که خروجی آب تغذیه خروجی اکونومایزرIP زیر نقطه اشباع باشد.

شرح کنترل:

فشار درام IP بوسیله (HAD20CP001) اندازه گیری می شود ,سیگنال مربوطه نمایش داده شده و ثبت می گردد و آلارم بالا بر اساس Setting List تعریف می شود.
یک سیگنال باینری عمل کننده (PSH1 ,PSH2 ,PSH3) فشار درام IP را برای لاجیک مراحل راه اندازی /توقف HRSG ارسال می کند. دمای اشباع بوسیله یک تابع فشار محاسبه می شود. با توجه به اینکه فشار درام IP تقریبا معادل فشار خروجی اکونومایزر IP می باشد برای تولید Set Point کنترلر PID بهF.G ارسال می گردد.
دمای آب خروجی اکونومایزر IP بوسیله (LAB20CT002) اندازه گیری می شود .سیگنال مربوطه نمایش داده شده و ثبت می شودو آلارم بالا بر اساس Setting List تعریف می شود.سیگنال خروجی کنترلرTCV,PID ، (LBA21AA001) را در موقعیت طراحی شده محاسبه می کند.
تذکر:فقط هنگامی که HRSG بصورت سرد راه اندازی می شود این حلقه در مدار است.
یک سوئیچ Bump Less برای انتخاب حالت بهره برداری دستی/اتوماتیک تعبیه شده است.وقتی که خروجی برد Auto/Man (در ابتدا) بالا5% است یک فرمان باز کردن به (LAB21AA101 ) ارسال می شود و وقتی که( در ابتدا )خروجی کمتر از 3%باشد یک فرمان بستن بهA/M MR فرستاده خواهد شد.
کنترل دمای تانک بلودان:
این حلقه دما را در مقدار انتخاب شده حفظ می کند.
شرح حلقه کنترل:

دمای تانک بلودان بوسیله (HAN60CT001) اندازه گیری می شود,سیگنال مربوطه نمایش داده شده و ثبت می شود و آلارم بالا بر اساس Setting List تعریف می شود. این سیگنال با Set Point تنظیم شده توسط اپراتور، مقایسه خواهد شد و سیگنال خطا بوسیله کنترلر PID پردازش خواهد شد و خروجی کنترلر (PCB90AA001)TCV که روی خط آب مصرفی برای موقعیت یابی درست و ارسال آب کافی به منظور کنترل دما در Set Point طراحی شده نصب شده است را محاسبه می کند.
یک سوئیچ Bump Less برای انتخاب بین مد بهره برداری دستی/اتوماتیک تعبیه شده است.
طبقه بندی: بـــــــــــــــــرق، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


ALI SHARIFIAN --- علی شریفیان
قالب وبلاگقالب وبلاگ