* فــارســی نـــه ، پــــارســــی * http://ali-nda.mihanblog.com 2020-09-23T08:31:06+01:00 text/html 2016-01-05T09:23:04+01:00 ali-nda.mihanblog.com * ALI * ***** http://ali-nda.mihanblog.com/post/564 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="impact" color="#cc0000">www . Ali-sharifian . mihanblog . com</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">نوشته و دکلمه های عاشقانه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-03-21T06:40:10+01:00 ali-nda.mihanblog.com * ALI * سال 1393 http://ali-nda.mihanblog.com/post/562 <p align="center"> </p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><font size="4"><strong><font color="#cc0000"><font size="5">ســـــــــــال نـــــــــــــــو مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــار</font>ک</font></strong></font></p><p align="center"><strong><font color="#990000" size="4"></font></strong>&nbsp;</p><font color="#990000"><p align="center"><font color="#990000" size="7"><font color="#3333ff">13</font><font color="#006600">93</font></font></p></font> text/html 2014-03-06T10:54:31+01:00 ali-nda.mihanblog.com * ALI * قول http://ali-nda.mihanblog.com/post/558 <p align="right"> <font color="#6699ff"><strong>8سالگی</strong><span style="color: rgb(102, 153, 255);">:</span></font><br><span style="color: rgb(255, 102, 255);">نازنین:قول میدی تا آخر عمر با هم باشیم؟با هم بزرگ بشیم یا هم بمیریم؟</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">محمد:آره قول میدم تو هم قول میدی؟</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">نازنین: آره قول میدم</span><br><br><strong style="color: rgb(102, 153, 255);">10سالگی:</strong><br><span style="color: rgb(255, 102, 255);">محمد:این شاخه گل رز برای تو گرفتم</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">نازنین:ممنون خیلی قشنگه از این به بعد قول بده هر دفعه که اودی برام گل بیاری</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">محمد:قول میدمتو چی تو هم قول میدی برام گل بیاری؟</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">نازنین:آره منم هردفعه که اومدم برات گل نرگس میارم</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">محمد:قول میدی ؟</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">نازنین:آره قول میدم</span><br><br><strong style="color: rgb(102, 153, 255);">15 سالگی:</strong><br><span style="color: rgb(255, 102, 255);">محمد:نازنین ما داریم اسباب کشی میکنیم داریم میریم اون سمت شهر از این به بعد فقط روزای زوج میتونم بیام</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">نازنین:نمیتونی هر روز بیایی؟</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">محمد: نه برام سخته این همه راه هر روز بخوام بیام</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">نازنین:باشه پس قول میدی روزای زوج حتما بیایی؟</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">محمد:باشه قول میدم</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><br><strong style="color: rgb(102, 153, 255);">19سالگی:</strong><br><span style="color: rgb(255, 102, 255);">محمد خیلی دوست دارم حرف دلم بهت بگم&nbsp; حرف اصلی دلم</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">نازنین :چراتاحالا نگفتی؟ قول بده که قول بده همیشه حرف دلمون بهم بزنیم حرف اصلی دلمون؟</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">محمد:باشه قول میدم</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">نازنین:خب بگو گوش میدم خیلی مشتاقم&nbsp; بشنوم</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">محمد:ببین من خیلی دوست دارم میخوام به همه دنیا بگم که تو مال من هستی دوست دارم راحت رفت آمد داشته باشیم میخوام ازاد باشیم دیگه خسته شدم از بس بخاطر حانوادت مخفی کاری کردیم</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">نازنین:محمد چرا نمیری سراصل مطلب؟</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">محمد:باشه میگم میخوام بیام خواستگاریت</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">نازنین:ببین محمد من خیلی دوست دارم اما میدونی باید درسامون تموم بشه بعد</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">محمد:باشه صبرمیکنم</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><br><strong style="color: rgb(102, 153, 255);">22سالگی:</strong><br><span style="color: rgb(255, 102, 255);">نازنین:سلام من این سمت خیابون هستم بیا اینور</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">محمد:باشه وایسا اومدم</span><br><span style="color: rgb(51, 153, 255);">نازنین درحالی که داشت به گذر او از خیابان نگاه میکرد&nbsp; ناگهان دنیا به چشمش تیره شد انگار دنیا روی سرش داشت خراب میشد</span><br style="color: rgb(51, 153, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 255);">او بدترین صحنه زدگیش را مشاهده میکرد صحنه ای که تمام امید و دلخوشی هایش به نا امیدی تبدیل شد صحنه ای که محمد داشت تمام قول هایش را زیر پا می گذاشت اون صحنه لحظه تصادف محمد بود.</span><br style="color: rgb(51, 153, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 255);">به سرعت به طرفش دوید</span><br style="color: rgb(51, 153, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 255);">پیکر بیجان وغرق در خونش را دربغل گرفت و...</span><br><span style="color: rgb(255, 102, 255);">نازنین:چشماتو باز کن تو به من قول دادی که تا اخر عمر پیشم بمونی قول دادی که هر دفعه&nbsp; اومدی پیشم برام گل بیاری یادته؟ بهم قول دادی که روزای زوج بیای منوببینی نکنه یادت رفته؟بهم قول دادی که همیشه حرفای دلت بهم بگی پس چی شد؟</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">مگه نگفتی میخوام بیام خواستگاریت پس چی شد پشیمون شدی؟</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">یادته گفتی میخوام به همه دنیا بگم که من مال تو هستم خب بلند شو بلند شو به همه دنیا بگو که من مال&nbsp; تو هستم فقط حرف بود؟</span><br>&nbsp;<span style="color: rgb(51, 153, 255);">اما دیگر دیر بود و او دیگر در این دنیا نبود نبود که بخواد به همه قول هاش عمل کنه وبه نازنین ثابت کنه که چقدر دوستش داشت</span><br>&nbsp;<span style="color: rgb(255, 102, 255);">نازنین:باشه بدقولی کن اما من هنوز سر قول هستم</span><br style="color: rgb(255, 102, 255);"><span style="color: rgb(255, 102, 255);">&nbsp;یادته منم قول دادم تا اخر عر پیشت باشم&nbsp; بهت قول دادم که با تو بمیرم</span><br><span style="color: rgb(51, 153, 255);">باتمام بدفولی های محمد نازنین به قولش عمل کرد </span><br style="color: rgb(51, 153, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 255);">او خودش را جلوی ماشین انداخت تا به قولش عمل کنه تا با اومرده باشد وتا آخر عمربا او باشد</span></p> text/html 2014-02-13T06:53:56+01:00 ali-nda.mihanblog.com * ALI * دفتر عشق http://ali-nda.mihanblog.com/post/557 <p align="center"> <span class="postbody"><font><font><font><font><font size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">دفتر عشـــق كه بسته شـد <br>دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم <br>خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون <br>به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم <br>اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود <br>بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد <br>برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت <br>حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد <br>تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو <br>بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم <br>غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت <br>بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم <br>از تــــو گــــله نمیكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم <br>از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم <br>چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم <br>چــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم <br>دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن <br>فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه <br>چه خوب میشه تصمیم تـــــــــــــــــــــــــــــــــو <br>آخـر مـاجرا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه <br>دسـت و دلت نلـــــــــــــــــــــــــرزه <br>بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو <br>ازاون كه عاشقــــت بود <br>بشنواین التماسرو <br>............... <br>......... <br>.... <br>.</font></font></font></font></font></span></p> text/html 2014-01-29T10:35:21+01:00 ali-nda.mihanblog.com * ALI * ما دو تا با هم ... http://ali-nda.mihanblog.com/post/563 <p align="center"><font color="#cc0000" size="7"></font>&nbsp;</p><p align="center"><font size="7"><font color="#3333ff">ما</font> <font color="#cc0000">دو تا</font> <font color="#006600">با هم</font> ...</font></p><p align="center"><font size="7"></font>&nbsp;</p><p align="center"><a href="http://www.ALI-HDH.mihanblog.com"><font size="7"><font color="#006600">www.</font><font color="#3333ff">ALI</font>-<font color="#990000">HDH</font><font color="#006600">.mihanblog.com</font></font></a></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><font size="3"><strong>دوستان عزیزم</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>لطفا در وبلاگهای خودتون ثبت کنید .</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>ممنون</strong></font></p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2014-01-18T10:57:14+01:00 ali-nda.mihanblog.com * ALI * حرف های خدا http://ali-nda.mihanblog.com/post/560 <p align="right"><font color="#000000"> </font></p><div align="right" style="text-align: center;"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">حرفهای خدا</span></font></font></span></strong></div><p align="right"><font color="#000000"></font></p><font class="Apple-style-span"><strong><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><br></p></span></font></strong></font><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">خواب دیدم كه با خدا حرف می زنم.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">خدا به من گفت:"دوست داری با من حرف بزنی؟"</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">گفتم : اگر وقت داشته باشی.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">خدا لبخندزد و گفت:"زمان برای من آغاز و پایانی ندارد آنقدر وقت دارم كه قادر به انجام هر كاری هستم.سوالت را از من بپرس."</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font color="#000000"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">پرسیدم: چه چیزبشر تو را</span></font></font><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span></font></font><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بیش از همه شگفت زده می كند؟</span></font></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">خدا برای لحظاتی تامل كرد. سپس پاسخ داد:</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه آنها از كودك بودن خود خسته می شوند و برای بزرگ شدن شتاب می كنند.سپس دوباره آرزوی كودك بودن را در سر می پرورانند.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه آنها سلامتی خود را از دست می دهند تا پول بدست بیاورند. سپس پول خود را از دست می دهند تا سلامتی خود را بازیابند.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه آنها با آشفتگی به آینده خود فكر می كنند و حال را بدست فراموشی می سپارند.اینگونه هم زندگی را ازدست می دهند و هم آینده را.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه آنها به گونه ای زندگی می كنند كه گویی هرگز نخواهند مرد و آنها می میرند در حالیكه اصلا زندگی نكرده اند.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">خداوند دستانمرا در دستانش فشرد و ما برای مدتی سكوت كردیم.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">سپس پرسیدم:</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">خداوند چه تعالیمی برای بندگانش دارد؟</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">خداوند با لبخند پاسخ داد:</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه آنها نمی توانند كسی را وادار كنند كه دوستشان بدارد.آنچه آنان می توانند انجام دهند این استكه خودشان عشق بورزند.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه با ارزشترین چیز در زندگیشان این نیست كه چه چیزی دارند بلكه این است كه چه كسانی را دارند.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه مقایسهكردن خودشان با دیگران كار درستی نیست.همه انسانها بر اساس استعدادهای خود مورد قضاوت قرار گرفته و هرگز با یكدیگر مقایسه نمی شوند.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه ثروتمندترین انسان به كسی می گویند كه احتیاجش از همه كمتر است و نه كسی كه از همه بیشتر دارد.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه بر جای گذاشتن زخمهای عمیق بر پیكر كسانی كه دوستشان دارند زمان زیادی نمی برد.اما التیام یافتن این زخمها سالهای سال به درازا می انجامد.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه آنقدر بخشیدن را تمرین كنند تا بخشش را فرا گیرند.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه كسانی هستند كه آنها را از صمیم قلب دوست دارند اما به سادگی نمی توانند علاقه خود را ابراز نمایند.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه با پول می توان هر چیزی را خرید جز خوشبختی را.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه دو نفر می توانند در چیزی یكسان نظر بیاندازنداما آن چی&nbsp;هم باید خودشان را ببخشند.ز را هرگز یكسان نبینند.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه دوست واقعی كسی است كه هر چیزی را در مورد آنها بداند وهمواره دوستشان بدارد.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه همیشه كافی نیست دیگران آنها را ببخشند خودشان</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">برای مدتی نشستم و از ملاقات با خدا غرق در شادی شدم.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اینكه خدا فرصتی را در اختیارم گذاشت تشكر كردم.</span></font></font></span></strong></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: 18px;" dir="rtl"><strong><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">او گفت:" من همیشه اینجا هستم. شما از من دعوت كنید. من به شما پاسخ خواهم داد.</span></font></font></span></strong></p> text/html 2014-01-08T06:53:01+01:00 ali-nda.mihanblog.com * ALI * پرواز در هوای خیال تو http://ali-nda.mihanblog.com/post/556 <font color="#660000"> </font><p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 255, 204); font-size: 13.5pt;"><font color="#660000">پرواز در هوای خیال تو دیدنی ست</font></span></p><div style="text-align: right;"><font color="#660000"></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#660000"></font></p><p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 255, 204); font-size: 13.5pt;"><font color="#660000">&nbsp;&nbsp; حرفی بزن که موج صدایت شنیدنی ست</font></span></p><div style="text-align: right;"><font color="#660000"></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#660000"></font></p><p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 255, 204); font-size: 13.5pt;"><font color="#660000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شعر زلال جوشش احساس های من</font></span></p><div style="text-align: right;"><font color="#660000"></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#660000"></font></p><p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 255, 204); font-size: 13.5pt;"><font color="#660000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از موج دلنشین کلام تو چیدنی ست</font></span></p><div style="text-align: right;"><font color="#660000"></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#660000"></font></p><p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 255, 204); font-size: 13.5pt;"><font color="#660000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یک قطره عشق کنج دلم را گرفته است</font></span></p><div style="text-align: right;"><font color="#660000"></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#660000"></font></p><p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 255, 204); font-size: 13.5pt;"><font color="#660000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این قطره هم به شوق نگاهت چکیدنی ست</font></span></p><div style="text-align: right;"><font color="#660000"></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#660000"></font></p><p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 255, 204); font-size: 13.5pt;"><font color="#660000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; خم شد- شکست پشت دل نازکم &nbsp;ولی</font></span></p><div style="text-align: right;"><font color="#660000"></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#660000"></font></p><p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 255, 204); font-size: 13.5pt;"><font color="#660000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; بار غمت ـ عزیز تر از جان ـ کشیدنی ست</font></span></p><div style="text-align: right;"><font color="#660000"></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#660000"></font></p><p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 255, 204); font-size: 13.5pt;"><font color="#660000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; من در فضای خلوت تو خیمه می زنم</font></span></p><div style="text-align: right;"><font color="#660000"></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#660000"></font></p><p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 255, 204); font-size: 13.5pt;"><font color="#660000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طعم صدای خلوت پاکت چشیدنی ست</font></span></p><div style="text-align: right;"><font color="#660000"></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#660000"></font></p><p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 255, 204); font-size: 13.5pt;"><font color="#660000">تا اوج&nbsp;،&nbsp;راهی ام&nbsp; به تماشای من بیا</font></span></p><p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 255, 204); font-size: 13.5pt;"><font color="#660000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با بالهای عشق تو پرواز دیدنی ست</font></span></p> text/html 2013-12-07T10:51:47+01:00 ali-nda.mihanblog.com * ALI * تنهایی نمناک http://ali-nda.mihanblog.com/post/555 <p align="center"> <span style="color: rgb(51, 102, 204);">شبی از پشت یك تنهایی نمناك و بارانی، تو را با لهجه گلهای نیلوفر صدا كردم</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا كردم</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">پس از یك جستجوی نقره ای دركوچه های آبی احساس</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">تورا از بین گل هایی كه در تنهایی ام رویید با حسرت جدا كردم</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">و تو در پاسخ آبی ترین موج تمنای دلم گفتی</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">دلم حیران و سرگردان چشمانی ست رویایی</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">و من تنها برای دیدن زیبایی آن چشم تو را در دشتی از تنهایی و حسرت رها كردم</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">همین بود آخرین حرفت و من بعد از عبور تلخ و غمگینت</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">حریم چشمهایم را به روی اشكی از جنس غروب ساكت و نارنجی خورشید واكردم</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">نمیدانم چرا رفتی نمیدانم شاید خطا كردم</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">و تو بی آنكه فكر غربت چشمان من باشی</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">نمی دانم كجا تا كی برای چه ولی رفتی</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">و بعد از رفتنت باران چه معصومانه می بارید</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">و بعد از رفتنت یك قلب دریایی ترك برداشت</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">و بعد از رفتنت رسم نوازش در غمی خاكستری گم شد</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">و گنجشكی كه هر روز از كنار پنجره با مهربانی دانه بر میداشت</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">تمام بالهایش غرق در اندوه غربت شد</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">و بعد از رفتنت دریاچه بغضی كرد</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">كسی فهمید تو نام مرا از یاد خواهی برد</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">وبعد از این همه طوفان و وهم و پرسش و تردید</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">كسی از پشت قاب پنجره آرام وزیبا گفت:</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">تو هم در پاسخ این رفتن بگو در راه انتخابم خطا كردم</span><br style="color: rgb(51, 102, 204);"><br style="color: rgb(51, 102, 204);"></p><p align="center" style="color: rgb(51, 102, 204);">و من در حالتی ما بین اشك و حسرت و تردید</p><p align="center" style="color: rgb(51, 102, 204);">و من در اوج پاییزی ترین حالت یك دل میان غصه ای از جنس بغض كوچك یك ابر</p><p align="center"><span style="color: rgb(51, 102, 204);">نمیدانم چرا شاید به رسم و عادت پروانگی مان باز برای شادی و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا كردم.. </span></p> text/html 2013-11-06T11:48:49+01:00 ali-nda.mihanblog.com * ALI * دیوانگی http://ali-nda.mihanblog.com/post/554 <font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ازم پرسید: به خاطر کی زنده هستی؟</span><br><br style="color: rgb(204, 204, 204);"><span style="color: rgb(204, 204, 204);">با این که دوست داشتم با تمام وجود داد بزنم <span style="color: rgb(255, 255, 0);">به خاطر تو</span> ، بهش گفتم:</span><br><font color="#00cc33">-</font></font><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#00cc33"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">به خاطر هیچ کس</span></font></font></font></div><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><font color="#00cc33"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br style="color: rgb(204, 204, 204);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">پرسید پس به خاطر چی زنده هستی؟</span><br style="color: rgb(204, 204, 204);"><br style="color: rgb(204, 204, 204);"><span style="color: rgb(204, 204, 204);">با اینکه دلم داد میزد ب<span style="color: rgb(255, 255, 0);">ه خاطر دل تو</span> با بغض غمگین گفتم:</span><br>-</font></font></font></font><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><font color="#00cc33"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">به خاطر هیچی</span></font></font></font></font></div><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><font color="#00cc33"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br style="color: rgb(204, 204, 204);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ازش پرسیدم پس تو به خاطر چی زنده هستی؟</span><br style="color: rgb(204, 204, 204);"><br style="color: rgb(204, 204, 204);"><span style="color: rgb(204, 204, 204);">در حالی اشک توی چشماش جمع شده بود گفت:</span><br>-</font></font></font></font><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><font color="#00cc33"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">به خاطر کسی که به خاطر هیچ زنده است</span></font></font></font></font></div> text/html 2013-10-19T08:56:11+01:00 ali-nda.mihanblog.com * ALI * عشق و نفرت http://ali-nda.mihanblog.com/post/559 <p align="center"><font color="#000000" size="3"> </font><font color="#000000"><font size="3"><font face="Arial">عشق و نفرت<br><br>جملاتی از وصیت‌نامه‌ی گابریل گارسیا مارکز با عنوان “نفرتم را بر یخ می نویسم”<br><br>…اگر ذره ئی زندگی به من عطا می‌ شد٬ جامه‌ ئی ساده به تن می کردم. به خورشید خیره می شدم و کالبدم و سپس روحم را عریان می‌ساختم.<br><br>…اگر دل در سینه ام همچنان می تپید تمامی نفرتم را بر قطعه ئی از یخ می‌نگاشتم و سپس طلوع خورشید را انتظار می کشیدم.<br><br>…اگر تکه ئی از زندگی ‌داشتم، نمی‌گذاشتم حتی یک روز از آن بگذرد بی‌آن که به مردمانی که دوستشان دارم نگویم که “عاشقتان هستم”، آن گونه که به همه ی مردان و زنان می‌گفتم که قلبم در سیطره ی محبت آن هاست.<br><br>…اگر تنها سهم کوچکی از زندگی در دستان من قرار می گرفت، در سایه‌سار عشق می‌آرمیدم، به انسان ها نشان می دادم که در اشتباه اند که گمان کنند وقتی پیر شدند دیگرنمی‌توانند دلدادگی کنند و عاشق باشند. آن ها نمی دانند زمانی پیر خواهند شد که دیگر نتوانند عاشق شوند!<br><br>…اگر می توانستم به هر کودکی دو بال هدیه می دادم و رهایش می کردم تا خود بال گشودن و پرواز را بیاموزند.<br><br>…به پیران می‌آموختم که مرگ نه با سالخوردگی که با نسیان از راه می‌رسد.<br><br>… آه انسان ها! از شما چه بسیار چیزها که آموخته‌ام؛ من یاد گرفته‌ام که همه می‌خواهند درقله ی کوه زندگی کنند، بی آنکه به خوشبختی آرمیده در دست خود نگاهی انداخته باشند.<br><br>…نیک آموخته‌ام که وقتی نوزادی برای نخستین بار مشت کوچک اش را دورانگشت زمخت پدر می فشارد٬ او را برای همیشه به دام خود می اندازد.<br><br>…دریافته ام که یک انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر از بالا به پائین چشم بدوزد که ناگزیر باشد او را یاری رساند تا روی پای خود بایستد، نه بر او تسلط یابد.<br><br>…من از شما بسی چیزها آموخته ام و اما چه حاصل٬ که وقتی این ها را در جامه دانم می‌گذارم که در بستر مرگ خواهم بود.</font><br></font></font></p> text/html 2013-10-10T08:46:36+01:00 ali-nda.mihanblog.com * ALI * باز هم او را میپرستم http://ali-nda.mihanblog.com/post/553 <strong><font color="#cccccc"><font color="#000000">چرا غمگینی ؟ :</font> </font><font style="color: rgb(0, 0, 255);">عاشق شده ام</font></strong><font color="#c4c4c4"><font><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt;"><div class="postbody"> <p style="color: rgb(204, 204, 204);"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><font color="#000000">آیا عشق شیرین است ؟ :</font> <font style="color: rgb(0, 0, 255);">بله شیرین تر از زندگی</font></font></font></p><p style="color: rgb(204, 204, 204);"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><font><font color="#000000">چرا تنهایی ؟</font> :</font> <font style="color: rgb(0, 0, 255);">ویژگی عاشق تنهاییست</font></font></font></p><p style="color: rgb(204, 204, 204);"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><font color="#000000">لذت تنهایی چیست ؟ :</font> <font style="color: rgb(0, 0, 255);">فکر به او و خاطرات او</font></font></font></p><p style="color: rgb(204, 204, 204);"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><font color="#000000">چرا می روی ؟ :</font> <font style="color: rgb(0, 0, 255);">برای اینکه او رفت</font></font></font></p><p style="color: rgb(204, 204, 204);"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><font color="#000000">دلت کجاست ؟ :</font> <font style="color: rgb(0, 0, 255);">پیش او</font></font></font></p><p style="color: rgb(204, 204, 204);"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><font color="#000000">قلبت کجاست ؟ :</font> <font style="color: rgb(0, 0, 255);">او برده</font></font></font></p><p style="color: rgb(204, 204, 204);"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><font color="#000000">پس حتما بی رحم بوده نه ؟ :</font> <font style="color: rgb(0, 0, 255);">نه اصلا</font></font></font></p><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><font color="#000000"><font color="#330000" style="color: rgb(204, 204, 204);">چرا ؟ :</font><span style="color: rgb(204, 204, 204);"> </span></font><font color="#00cc33"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">چون باز هم او را میپرستم!!!</span><br></font></font></font></div></font></font></font> text/html 2013-08-29T20:15:45+01:00 ali-nda.mihanblog.com * ALI * ر + و + ش + ن + ف + ک + ر + ا + ن http://ali-nda.mihanblog.com/post/552 <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=" " align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=ar-sa>این روز ها خیلی ها دم از روشنفکری می زنند بدون اینکه بدانند روشنفکر بودن چیست ؟ به راستی مفهومی که شما از این کلمه برداشت می کنید چگونه است ؟</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=" " align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=ar-sa>آیا تاکنون توانسته اید تعریف دقیقی از این واژه </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=ar-sa>داشته باشید ؟</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=" " align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=ar-sa>جایی می خواندم که «هیچ‌ وقت، هیچ ملتی با حرفهای روشنفکران&nbsp; راهشان را انتخاب نكرده اند ... جوامع همواره راهشان&nbsp; را از بین راه های در دسترسِ زمانشان انتخاب می‌کنند... مردم با خواسته‌های ایده‌آلی و یا برنامه‌های دراز مدت روشنفکران، خودشان را سرگرم نمی‌کنند... آنها با حرف کاری ندارند، عمل را می‌بینند، چرا که در حال زندگی می‌کنند نه در آینده... حرف های روشنفکران تنها چیزی ایست برای سرگرم كردن و امیدوار كردن مردم به آینده ... چیزهایی که در خلوت و تنهایی مطالعه شده و یا شاید بین یک یا دو نفر به بحث گذاشته می شود! »</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=" " align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=ar-sa><STRONG>گاهی احساس می کنم شخصیت های اینگونه تنها کلمات جسته و گریخته ای از این و آن وام گرفته اند و به گوشها و چشمهایی که تاکنون با این کلمات برخوردی نداشته اند تحویل می دهند . و البته در روشنی این روشنفکران تردید است . </STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl class=" " align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=ar-sa>نمی دا نم شایدهم من اشتباه می كنم.</SPAN></STRONG></P> text/html 2013-08-05T18:21:06+01:00 ali-nda.mihanblog.com * ALI * ع ش ق http://ali-nda.mihanblog.com/post/551 <P align=center><A href="http://daftareshghe.com/wp-content/uploads/Image44.jpg"><IMG style="WIDTH: 465px; HEIGHT: 369px" class="aligncenter size-full wp-image-3967" title=Image44 alt="" src="http://daftareshghe.com/wp-content/uploads/Image44.jpg" width=300 height=300></A></P> text/html 2013-07-06T11:41:59+01:00 ali-nda.mihanblog.com * ALI * آخرین نگاه http://ali-nda.mihanblog.com/post/548 <p align="center"> <strong><font size="2">با آخرین نگـــاه تو بدرود می کنم </font></strong> </p><p align="center"><strong><font size="3" face="Arial"> بدرود با هر آنچه مرا بود می کنم</font></strong></p><p align="center"> </p><p align="center"><strong><font size="3" face="Arial"> خاموشی ام مبین که بیان هزار راز</font></strong></p><p align="center"> </p><p align="center"><strong><font size="3" face="Arial"> با پر نیاز چشم غم آلود می کنم</font></strong></p><p align="center"> </p><p align="center"><strong><font size="3" face="Arial"> سویم نگاه کن که تمنای جرعه ای</font></strong></p><p align="center"> </p><p align="center"><strong><font size="3" face="Arial"> زان باده ای که چشم تو پیمود می کنم</font></strong></p><p align="center"> </p><p align="center"><strong><font size="3" face="Arial"> بنشین که من حکایت سوز نهان خویش</font></strong></p><p align="center"> </p><p align="center"><strong><font size="3" face="Arial"> با دیده ای که دوش نیاسود می کنم</font></strong></p><p align="center"> </p><p align="center"><strong><font size="3" face="Arial"> ای نازنین من که کنون می روی به ناز</font></strong></p><p align="center"> </p><p align="center"><strong><font size="3" face="Arial"> با آخرین نگاه تو بدرود می کنم</font></strong></p><p align="center"> </p><h1 align="center"> </h1><h1 style="text-align: center;" align="center"><a href="http://jazzaab.ir/news_detail_5991.html"><img style="width: 390px; height: 224px;" border="0" hspace="0" alt="عکس چشم های رنگی و زیبا www.jazzaab.ir" src="http://jazzaab.ir/upload/2/0.879011001315332162_jazzaab_ir.jpg"></a></h1><p align="center"> </p><font size="5" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font style="font-size: 8pt;" color="#000000"><p style="text-align: center;" align="center"><br></p><p align="center"></p></font><p align="center"></p></font><p align="center"> </p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="5" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><font style="font-size: 8pt;" color="#000000">من نه عاشق هستم و نه محتاج </font></strong></font></p><p align="center"> </p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="5" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><font style="font-size: 8pt;" color="#000000">نگاهی که بلغزد بر من! </font></strong></font></p><p align="center"> </p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="5" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><font style="font-size: 8pt;" color="#000000">من به دنبال نگاهی هستم! </font></strong></font></p><p align="center"> </p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="5" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><font style="font-size: 8pt;" color="#000000">که مرا از پس دیوانگیم می فهمد!!!</font></strong></font></p> text/html 2013-06-11T06:49:06+01:00 ali-nda.mihanblog.com * ALI * نامه محمدرضا عارف خطاب به ملت ایران http://ali-nda.mihanblog.com/post/550 <DIV class=field-items align=right> <DIV class="field-item even">&nbsp;</DIV></DIV> <DIV class=field-items align=right> <DIV class="field-item even" property="content:encoded"> <P>متن این نامه به شرح زیر است:</P> <P>غروب دوشنبه بیستم خرداد ماه، مرقومه‌ای از جناب آقای سید محمد خاتمی دریافت نمودم. ایشان طی این نامه در مقام رهبری اصلاحات، ادامه حضورم را در صحنه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به مصلحت ندانسته اند</P> <P>از آنجا که از ابتدای ورودم به عرصه انتخابات بارها بر موضع تمکین&nbsp; از اجماع با محوریت جناب آقای خاتمی تاکید نموده ام و همچنین بر اساس منشور اخلاق انتخاباتی منتشر شده توسط اینجانب، خود را متعهد به رعایت اخلاق و انجام تعهداتم می دانم. لذا با عنایت به نظر صریح جناب آقای خاتمی و تجارب انتخابات دو دوره گذشته ریاست جمهوری، انصراف خود را از ادامه رقابت های انتخاباتی&nbsp; اعلام می دارم.</P> <P>خلق صحنه های به یاد ماندنی توسط شما مردم سربلند در دوره فعالیت های انتخاباتی ام، عامل موثری برای حرکت در مسیر تحقق حماسه سیاسی و نشانی از شکل گیری یک پایگاه و سرمایه بزرگ اجتماعی است.</P> <P>اینجانب گذشتن از حق خویش به نفع ملت بزرگ و ایران سربلند را مصداق روشن اصلاح طلبی واقعی می دانم. از آنجا که اعتقاد دارم شرکت در انتخابات، هم حق و هم تکلیف است، از مردم همراه سرافراز ایران صمیمانه می خواهم با حضور پر شور در انتخابات 24 خردادماه، عزت و بقای جمهوری اسلامی و عظمت ایران و خلق حماسه سیاسی را تداوم بخشند.</P> <P>در پایان از همه مردم عزیز کشورم برای همراهی بزرگوارانه شان تشکر می کنم و اعلام می دارم در همه شرایط در کنارشان خواهم ماند.</P> <P>ارادتمند شما</P> <P>محمدرضا عارف</P> <P>شامگاه بیستم خردادماه هزار و سیصد و نود و دو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt="" src="http://draref.ir/sites/default/files/styles/medium/public/images/IMG_5163.jpg?itok=9r7pImEs" width=220 height=147 typeof="foaf:Image"></P></DIV></DIV>